Sonja's Ukkies

Gastouder in Almere Haven


PRIVACY STATEMENT

Sonja's Ukkies gevestigd aan de Gildemark 59 te (1351 HE) Almere, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 39097673 , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals in dit privacy statement uiteengezet. Tevens leest u hier welke gegevens dit zijn en hoe u uw rechten hieromtrent kunt uitoefenen.

Contactgegevens
De contactgegevens van Sonja's Ukkies zijn:

   Website    www.sonjasukkies.nl
   Email info@sonjasukkies.nl
   Telefoon 06 36167949

Persoonsgegevens die wij verwerken
Sonja's Ukkies verwerkt uw persoonsgegevens omdat u van onze dienstverlening gebruik maakt en/of omdat u deze gegevens zelf hebt verstrekt. Zonder deze persoonsgegevens kan Sonja's Ukkies haar diensten niet (volledig) uitvoeren en/of niet voldoen aan haar wettelijke verplichtingen en is het aangaan van een overeenkomst niet mogelijk.

De persoonsgegevens die wij verwerken als het kind definitief is ingeschreven zijn:

 • BSN
 • Voor- en achternaam van ouders en kind
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres(sen)
 • Bankrekeningnummer en tenaamstelling
 • Medische gegevens van het kind

Deze gegevens mogen wij gebruiken omdat wij vanuit de overheid daartoe verplicht zijn (bijvoorbeeld door de Belastingdienst of de Wet kinderopvang), of omdat u hier in onze overeenkomst akkoord mee bent gegaan.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Mijn website en/of diensten zijn niet ingericht om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Sonja's Ukkies kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden volwassenen dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u van mening bent dat wij zonder behoorlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@sonjasukkies.nl. Op verzoek zal ik deze gegevens direct verwijderen.

Doel en grondslag van verwerking van persoonsgegevens
Sonja's Ukkies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van betalingen
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, of u te kunnen bellen als er iets is met u kind.
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of bij GGD controle (m.b.t kindbezetting)

Geautomatiseerde besluitvorming
Sonja's Ukkies neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor natuurlijke personen. Het gaat dan om besluiten genomen door computerprogramma's of -systemen, in tegenstelling tot een besluit dat door een mens wordt genomen.

Bewaarperiode persoonsgegevens
Sonja's Ukkies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie

Bewaarperiode

Reden

Persoonlijk identificatienr.

7 jaar

Voor belastingdienst

Personalia

7 jaar

Voor belastingdienst

Adresgegevens

7 jaar

Voor belastingdienst

Contactgegevens

7 jaar

Voor belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden

Sonja's Ukkies verkoopt uw gegevens niet aan derden. Sonja's Ukkies zal uw persoonsgegevens alleen met derden delen wanneer dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Sonja's Ukkies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Sonja's Ukkies deelt uw gegevens met de volgende categorieën derden: overheidsinstanties, leveranciers van administratieve software, leveranciers van financiële software, partijen die betalingen verwerken, boekhouder.

Cookies en aanverwante technieken
Sonja's Ukkies gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Sonja's Ukkies gebruikt cookies met een uitsluitend technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Recht om gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sonja's Ukkies en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u door te sturen, of naar een ander door u aan te wijzen bedrijf.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sonjasukkies.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie u pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van u privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek .

Sonja's Ukkies wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging van persoonsgegevens

Sonja's Ukkies neemt de bescherming van u gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via de genoemde contactgegevens bovenaan deze pagina.